sídlo AK Sídlo

Slezská 2033/11

120 00 - Praha 2 - Vinohrady

Mob.: +420 602 312 554

E-mail: info@deiure.cz

Trestní právo

 

Zhruba 20 až 30 nových klientů ročně si zvolí advokáta naší kanceláře jako obhájce.

 

Hospodářské trestné činy

V případě závažnějších trestných činů přijímáme obhajobu zejména hospodářských trestných činů, kde promítáme praktické znalosti z oboru obchodního a insolvenčního práva, které sami o sobě představují významnou část námi poskytovaných služeb.

 

Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou :

 

 • Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže § 248
 • Neoprávněné vydání cenného papíru § 249
 • Manipulace s kurzem investičních nástrojů § 250
 • Neoprávněné podnikání § 251 
 • Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry § 252
 • Poškozování spotřebitele § 253
 • Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění § 254
 • Zneužití informace a postavení v obchodním styku § 255
 • Sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě § 256
 • Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži § 257 
 • Pletichy při veřejné dražbě § 258
 • Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy § 259
 • Poškození finančních zájmů Evropské unie § 260 
 • Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou § 261

 

 

Úpadkové trestné činy

 

 • Poškození věřitele § 222
 • Zvýhodnění věřitele § 223
 • Způsobení úpadku § 224
 • Porušení povinnosti v insolvenčním řízení § 225
 • Pletichy v insolvenčním řízení § 226
 • Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku § 227 

 

 

Dopravní  trestné činy

 

Určitou specifickou oblastí v trestním právu, které se dlouhodobě věnujeme, jsou dopravní nehody, a trestné činy související s řízením motorového vozidla vůbec, a to včetně deliktů, kdy je pachatel ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.

 

 • Ublížení na zdraví z nedbalosti
 • Pokud dojde porušením důležité povinnosti, která vyplývá ze zaměstnání, povolání, postavení, funkce nebo která vyplývá ze zákona  § 148
 • Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti § 147
 • Usmrcení z nedbalosti § 143
 • Ohrožení pod vlivem návykové látky
 • Obecné ohrožení
 • Maření výkonu úředního rozhodnutí

 

Vzhledem k tomu, že nejde o obhajobu ex offo, každý z těchto klientů očekává, že mu budou poskytnuty služby na vysoké odborné úrovni, které v konečném důsledku povedou k minimalizaci očekávaného právního následku. Na počátku vždy stojí volba dosažitelného strategického cíle. Tento cíl je námi definován po seznámení se s podklady a vždy konfrontován s představou klienta.  V podstatě jde o to, aby po dohodě s klientem byl objasněn výsledek řízení, kterého by mělo být dosaženo. Dle jejich hierarchie je lze vertikálně poskládat následovně:

 

Zproštění obvinění

Tento výsledek je pochopitelně pro většinu našich klientů nejvíce žádoucí, ovšem podle našich zkušeností také často hůře dosažitelný a proto nejistý. Zde se mohou dostávat do konfliktu očekávání klienta s realitou trestní justice.  Advokát by po seznámení se s případem měl vyjádřit názor na další postup a v rámci toho případně upozornit klienta na to, že jeho očekávání zřejmě nebudou splněna.

 

Odklony od standardního řízení

Výše kladený důraz na správně zvolenou taktiku obhajoby by měl jít vstříc co nejvíce příznivému výsledku pro klienta. Slepé odmítání viny či negativní postoj vůči orgánům činným v trestním řízení může často přinést negativní důsledky, než opačný postoj.  Z toho důvodu vždy postupujeme tak, abychom u méně závažný trestných činů (zpravidla přečinů) v důsledku nesprávně zvolené taktiky klientovi neuzavřeli cestu k dosažení některého z tzv. odklonů od standardního řízení.

 

Přiměřený trest

 

Prominutí zbytku trestu a zahlazení odsouzení

 

 

Naše pomoc před zahájením trestního stíhání

 

Účelem postupu před zahájením trestního stíhání je rozhodnout, zda na základě podnětu bude či nebude zahájeno trestní stíhání. Ke splnění tohoto účelu musí policejní orgány, případně státní zástupce získat určité poznatky, aby podezření mohlo být řádně a zákonným postupem ověřeno. Policejní orgán opatřuje potřebné podklady, vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu, dále je oprávněn zejména vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů, vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály a též znalecké posudky, provádět ohledání věci a místa činu, provedení zkoušky krve a odběru potřebného biologického materiálu, pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, snímat otisky prstů, zadržet podezřelou osobu a další.

 

Jedním z nejčastěji užívaných úkonů bývá podání vysvětlení, které je vyžadováno od fyzických či právnických osob. Jedná se o záznam, který obsahuje vyjádření osoby podávající vysvětlení ke skutečnostem, týkajících se vyšetřované věci. Při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc advokáta.

 

Dojde-li orgán k závěru, že nejde o podezření z trestného činu, tak:

 • usnesením věc odloží
 • věc vyřídí jinak - odevzdá věc příslušnému orgánu k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu/ odevzdá věc jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání
 • usnesením věc odloží, je-li trestní stíhání nepřípustné nebo neúčelné
 • odloží, pokud se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání
 • věc odloží, je-li zřejmé, že účelu trestu bylo dosaženo (vzhledem k míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, způsobu provedení činu a jeho následku, okolnostem, za nichž byl spáchán, k chování obviněného po činu)

 

Naše pomoc po zahájení trestního stíhání

Obhájce dbá především o to, aby v průběhu celého řízení byla využita všechna práva a prostředky obhajoby, které jsou poskytnuty trestním řádem a aby tak obviněný nebyl na svých právech zkrácen. Od zahájení trestního stíhání je obhájce oprávněn se účastnit vyšetřovacích úkonů, jejichž výsledek může být použit v řízení jako důkaz proti obviněnému před soudem. Obviněný má právo, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení. Může klást otázky obviněnému a vyslýchaným a může kdykoliv vznášet námitky proti způsobu provádění úkony kdykoliv v jeho průběhu. Mimořádný opravný prostředek lze podat jen prostřednictvím obhájce. I ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může obviněný hovořit s obhájce bez přítomnosti třetích osob, odposlech je nepřístupný. Advokát je ze zákona povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkony obhajoby.

 

V řízení před soudem

V průběhu řízení před soudem je obhájce oprávněn klást dotazy všem vyslýchaným osobám. Se souhlasem předsedy senátu je obhájce oprávněn provádět důkazy ve prospěch obhajoby, zejména jde-li o výslech svědka nebo znalce. V hlavním líčení, ve veřejném zasedání nebo při jiném úkonu soudu prováděném za přítomnosti stran, může obhájce vznášet kdykoliv v jeho průběhu námitky proti způsobu provádění úkonu.  Obhájce pronese závěrečnou řeč.

 

Odklony od standardního řízení

Účelem těchto institutů je rychlejší a efektivnější vyřízení věcí, které nevyžadují projednání věci před soudem v hlavním líčení. Použije se v jednodušších případech, kdy čin spáchaly osoby do té doby žijící řádným životem. Obviněným se nabízí vyřízení věci mírnějším a méně zatěžujícím postupem.

 

Podmíněné zastavení trestního stíhání

 Institut podmíněného zastavení vychází z myšlenky, že v některých případech již samotné vedení trestního stíhání může mít na obviněného výchovný efekt a že není třeba provést celé řízení ukončené rozhodnutím soudu o vině a trestu. K rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání dochází v dřívějších stadiích řízení, čímž dojde ke snížení zatížení orgánů činných v trestním řízení. Doba podmínečného zastavení se může stanovit od 6 měsíců až do 5 let. Pokud se obviněný osvědčil a vedl řádný život, rozhodne orgán, který řízení zastavil, že se osvědčil. V jeho trestním stíhání se však bude pokračovat, pokud obviněný stanoveným podmínkám nevyhoví.

 

Narovnání

Zájem na tom, aby sám pachatel odčinil všechny škodlivé následky způsobené poškozenému trestným činem, přičemž tento zájem je preferován před zájmem na trestním postihu pachatele. Místo trestu nebo dalšího trestního stíhání se využívá k působení na pachatele možnost odčerpat mu majetkové hodnoty a využít je k obecně prospěšným ůčelům.

 

Odstoupení od trestního stíhání mladistvého

Za daných podmínek lze od stíhání mladistvého odstoupit a zároveň také zastavit trestní stíhání, to zejména v případech, kde jde o provinění, jehož hranice nepřevyšuje 3 roky odnětí svobody, chybí veřejný zájem na stíhání mladistvého, trestní stíhání není účelné a potrestání není nutné k nápravě obviněného. 

 

Trestní příkaz

Lze vydat pouze v řízeních před samosoudcem bez projednání v hlavním líčení, jestliže je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, tedy v případech kdy se jedná o trestné činy, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let. Trestním příkazem lze uložit obviněnému pouze určité druhy trestu např. odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu, obecně prospěšné práce, zákaz činnosti do 5 let, peněžitý trest atd.) Proti trestnímu příkazu lze podat odpor, kterým se příkaz ruší a je nařízeno hlavní líčení.

 

Dohoda o vině a trestu

Jedná se o dohodu v přípravném řízení, kde na jedné straně obviněný přizná svoji vinu a na druhé straně státní zástupce navrhne nižší trest. Tato dohoda je následně schválena soudem, který posoudí, zda byla smlouva uzavřena v souladu se zákonem.  Účelem je urychlit trestní řízení těch méně závažných trestných činů.