sídlo AK Sídlo

Slezská 2033/11

120 00 - Praha 2 - Vinohrady

Mob.: +420 602 312 554

E-mail: info@deiure.cz

Náhrada škody

Náhrada škody a odpovědnost za škodu

Jednou ze specializací naší advokátní kanceláře je problematika odpovědnosti za škody včetně náhrady ušlého zisku. Jedná se zejména o nároky na náhradu škody z důvodu porušení smluvní či zákonné povinnosti v občanskoprávních či obchodněprávních závazkových vztazích, o nároky na náhradu škody na majetku, náhradu škody způsobené vadnou výrobku, o nároky na náhradu škody způsobené poškozenému trestným činem, jakož i o nároky na vydání finanční částky či věci z neplatného právního úkonu či plnění bez právního důvodu. Poskytujeme pomoc i při uplatňování náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím státního orgánu.

Samozřejmostí je pak zastupování klientů ve sporech týkajících se odpovědnosti za škody před soudy i při mimosoudním jednání s protistranou.

 • Skutečná škoda

  to, o co se majetek poškozeného zmenšil

 • Ušlý zisk

  to, o co by se majetek poškozeného zvětšil, kdyby nedošlo k porušení povinnosti

NÁROKY PŘI ŠKODĚ NA ZDRAVÍ

Advokátní kancelář Zůbek - de iure zajišťuje komplexní právní služby a poskytuje právní poradenství při uplatňování nároků na náhradu škody na zdraví, zejména při dopravních nehodách, při pracovních či služebních úrazech a nemocech z povolání i při odborném pochybení lékařů a zdravotnických zařízení v rámci poskytování zdravotní péče.

Zaměřujeme se na:
 • Věcná škoda
 • Odškodnění bolesti
 • Trvalé následky – NEMATERIÁLNÍ ÚJMA
 • Ztráta na výdělku
 • Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
 • Náhrada za ztrátu na důchodu
 • Nemoc z povolání
 • Odškodnění újmy na zdraví

NÁROKY PŘI ŠKODĚ NA ŽIVOTĚ

Dojde-li v důsledku škodné události k úmrtí, je to nejfatálnější následek, jaký si lze představit.

Zaměřujeme se na:

 • Jednorázové odškodnění pozůstalých
 • Náhrada imateriální újmy
 • Náklady pohřbu a na výživu pozůstalým

LÉKAŘSKÁ PÉČE

Škody vzniklé v souvislosti s lékařským zákrokem, případně pobytem ve zdravotnickém zařízení.

Zaměřujeme se na:

 • Smlouva o zdraví
 • Speciální odpovědnost
 • Obecná odpovědnost

TRESTNÝ ČIN

Také trestný čin může mít za následek škodu na zdraví nebo na majetku:

 • Trestný čin a práva poškozeného

Nahrazení škody způsobené trestným činem, případně uzavření dohody o náhradě škody s poškozeným a vydání bezdůvodného obohacení:

 • Odklony v trestním řízení
 • Práva oběti trestného činu