sídlo AK Sídlo

Slezská 2033/11

120 00 - Praha 2 - Vinohrady

Mob.: +420 602 312 554

E-mail: info@deiure.cz

§ 248

 

(1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí

 

 1. klamavé reklamy,

 

 1. klamavého označování zboží a služeb,

 

 1. vyvolávání nebezpečí záměny,

 

 1. parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,

 

 1. podplácení,

 

 1. zlehčování,

 

 1. srovnávací reklamy,

 

 1. porušování obchodního tajemství, nebo

 

 1. ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

 

(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem na ochranu hospodářské soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující hospodářskou soutěž.

 

kdo v rozporu s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách poruší závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení.

 

kdo v rozporu s jiným právním předpisem upravujícím činnost bank a jiných právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, kolektivního investování, penzijního připojištění a pojišťovnictví, poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat zákonem nebo úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné činnosti, a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody.

 

 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

 

 1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

 

 1. spáchá-li takový čin opětovně,

 

 1. způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

 

 1. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

 

 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 

 1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,

 

 1. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

 

 1. způsobí-li takovým činem jinému úpadek.