sídlo AK Sídlo

Slezská 2033/11

120 00 - Praha 2 - Vinohrady

Mob.: +420 602 312 554

E-mail: info@deiure.cz

Dopravní právo

Oblast dopravního práva v současnosti zahrnuje celou řadu oblastí, kde se můžeme s přepravou osob či zboží setkat. V naší praxi se zaobíráme nejen delikty (přestupky, jinými správními delikty, trestnými činy), ale i veškerými smluvními vztahy a náhradou škody, které s dopravou tak či onak souvisí.

 

Dopravní delikty

Poskytujeme právní pomoc a zastoupení při spáchání dopravních přestupků, například při řízení bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, při překročení nejvyšší dovolené rychlosti, v případě zadržení řidičského průkazu nebo pozbytí řidičského oprávnění. Specializujeme se na obhajobu osob obviněných v trestním řízení pro ohrožení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, poškození veřejně prospěšného zařízení, obecné ohrožení a další.

 

Trestné činy

 • Usmrcení z nedbalosti (§ 143)
 • Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147)
 • Ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148)
 • Obecné ohrožení z nedbalosti ( § 273)
 • Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274)

 

Přestupky

 • Přestupky v provozu na pozemních komunikacích (§ 125c)

 

Jiné správní delikty

 • Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (§ 125d, § 125e)
 • Správní delikty provozovatele vozidla (§ 125f)
 •  

Zprostředkováváme kontakt s osobami poškozenými při dopravní nehodě.

 

Bodový systém hodnocení řidiče

Zastupujeme řidiče, kteří dosáhli 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče.

 • Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání (zde)

 

Pozemní komunikace

Dle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích

 1. Řešení sporů v otázkách pravomocí silničního správního úřadu
 2. Zastoupení v řízení ve věcech týkajících se pozemních komunikací
 3. např. řízení o odstranění pevné překážky, zásahy správních orgánů do soukromých komunikací, poškození pozemní komunikace, špatný stav pozemní komunikace
 4. Zastoupení v řízení před soudem např. žaloba proti nečinnosti správního orgánu

 

 

Vnitrostátní a mezinárodní doprava

Vnitrostátní doprava zejména vztahující se k úpravě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

 • Poradenství při provozování silniční dopravy pro cizí potřeby – např. linková osobní doprava, taxislužba, příležitostná silniční doprava.
 • Poradenství ve věcech přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě
 • Zastoupení v řízení o jiných správních deliktech spadajících do působnosti dopravního úřadu nebo ministerstva dopravy

 

Mezinárodní doprava

Podle úmluvy CMR

 • Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě
 • Řešení sporů o odpovědnosti dopravce při použití jiných osob k přepravě (tzv. subdopravce)
 • Poradenství k listinám užívaným v oblasti silniční nákladní přepravy (nákladní list CMR)
 • Řešení sporů o odpovědnost dopravce za škodu vzniklou na zásilce
 • Reklamace nároků z přepravní smlouvy
 • Zajištění smluvní dokumentace u přepravy prováděné postupně několika dopravci (tzv. následný dopravce)

 

Obchodní závazky

Specializujeme se na koncipování smluv o dopravě, zajištění plnění z těchto smluv, realizaci nároků z porušení smluvních ujednání, včetně sporů v rámci odpovědnosti za škody v dopravě - např. nedodání zboží včas, poškození zboží, odpovědnost 1., 2. přepravce, zproštění odpovědnosti a poradenství týkající se práv a povinností smluvních stran.

 

Smlouva zasilatelská
Subjekty: zasílatel, příkazce

 • Zasílatel obstarává vlastním jménem přepravu věci pro příkazce.
 • Koná tak na účet příkazce a za úplatu.
 • Zasílatel ve většině případů zajistí přepravu sjednáním smlouvy s dopravcem, případně zajistí přepravu sám.
 • Za škody odpovídá zasílatel příkazci.

 

Smlouva o přepravě věci

Subjekty: dopravce, odesílatel

 • Dopravce se zavazuje přepravit zásilku do místa určení.
 • Smlouva o přepravě věci může mít i ústní podobu.
 • Dopravce je povinen provést přepravu s odbornou péčí a ve smluvené době.
 • Nárok na přepravné má až po uskutečnění přepravy.
 • Pro zajištění nároku má dopravce zástavní právo k zásilce.

 

Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Subjekty: pronajímatel, nájemce

 • smlouvu o nájmu dopravního prostředku jde, pokud pronajímatel přenechá nájemci k dočasnému užívání dopravní prostředek za úplatu.
 • Smlouva musí mít písemnou formu. Nájemce nesmí během nájmu přenechat dopravní prostředek k užívání jiné osobě.

 

Smlouva o provozu dopravního prostředku

Subjekty: provozce, objednatel

 • Provozce se ve smlouvě o provozu dopravního prostředku zavazuje přepravit náklad určený objednatelem a vykonat za tímto účelem předem určené cesty.
 • Provozce zajišťuje způsobilou posádku, pohonné hmoty a další potřebné věci.
 • Toto provádí za úplatu. Smlouva musí mít písemnou formu.